නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

එය ඔබගේ සිද්ධිය අනුව, පැවැත්ම සහ ගුවන් ගමන් ලියවිල්ල සහ යන රට අනුව වෙනස් වේ.

තනි පුද්ගලයෙකුට හෝ යුවලකට සති දෙකක කාලයක සිට මාසයක පමණ කාලයක් ගත වේ (සාමාන්‍යයෙන් සති 2-3ක්). පවුල් සඳහා ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ගත විය හැකිය, දරුවන්ගේ තත්වය සලකා බලා ( සමාන්‍යයෙන් මාසයක් පමණ): දරුවන් සිටින විට වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වේ.