නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය සිවිල් ලේඛකාධිකාරිය සහ සංක්‍රමණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අනුමත වූ පසු සහ ඔබගේ ගමන් ලියවිලි සූදානම වූ පසු සාමාන්‍ය ලෙස  අදාළ ගුවන් යානයක් ලැබුණු සැනින්.

කෙසේ වුවත් ගමන් ලියවිල්ලක් ලබා ගැනීමට යන කාලය රටින් රටට වෙනස් වේ.