නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

ඔව්, ඔබට ඒ හැකියාව ඇත: කෙසේ වුවත් යුරෝපීය නොවන රටකට ඔබ විසින් ඇතුල්වීමේ විසා බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කළ යුතුය. ඔබ එම වීසා ලබාගත හොත් අප ඔබට එම රටට යාමට උදව් කරන්නෙමු ( සෑම අවස්ථාවකදීම එය යුරෝපයට අයත් නොවන රටක් විය යුතුය)