නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

ඔබ පිටත්වීමේ අවස්ථාව දක්වා ඇති ඕනෑම අවස්ථාවකදී, සහයෝගය සහිතව ආපසු යාමේ අයදුම්පත්‍රය ඉල්ලා අස්කර ගත හැක.
කෙසේ වුවත් , ඔබ අක්‍රමවත් අයෙකුව වී සිටින තෙක්, ඔබ සයිප්‍රස් රජයෙහි නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස වැඩිකල් සිටීමේ හේතුව මත අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අවදානමක් ඇත.