නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

ආගමන විගමන පොලිසියට ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය පිළබඳව සහ ඔබගේ රටට යාමට අදහස් කරන බවට අයදුම් පත්‍රය දැමූ පසු දැනුම් දෙනු ලැබේ. යම් අවස්ථාවක අදාළ නිලධාරීන් ඔබගේ ලියකියවිලි පරීක්ෂා කළහොත් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබ අපත් සමඟ සහයෝගීව කටයුතු කරන බව සඳහන් ලිපියක් ඔබට අප විසින් ලබා දෙනු ලැබේ.