අරමුණු

AVR වැඩසටහන මගින්, තව දුරටත් නීත්‍යානුකූල ලෙස සහ/හෝ ආර්ථික ලෙස සයිප්‍රස්හි වාසය කල නොහැකි අය හට මානුෂික හා ගෞරවාන්විත ලෙස සිය කැමැත්තෙන් තම රටට ආපසු යෑම ප්‍රවර්ධනය කරනු ලැබේ. අප මධ්‍යස්ථානය, අරමුණු කරගත් කණ්ඩායම් වලට සිය කැමැත්තෙන් ආපසු තම රටට යෑම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු දැනුම් දීමට, සහයෝගය සහ උදව් ලබා දීමට රාජ්‍ය සේවාවන් සහ දෙපාර්තුමේන්තු අතර සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයක් ලෙස කටයුතු කරනු ලැබේ. මෙම සේවය සපයනු ලබන්නේ කිසිදු අය කිරීමක් නොමැතිව පුහුණු ලත් පුද්ගලයන් විසිනි.
AVR හි අරමුණ වනුයේ, සහයෝගය සහිතව ආපසු යෑමට අදාළ විගමන තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය (MICAR) මාර්ගයෙන් පහත ලෙස විධි විධාන සැලැස්වීම සහ ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමය:

 • විදේශිකයන් හට උපදෙස් ලබාදීම සිය රටට ආපසු යෑම සඳහා.
 • සිය රට තුලදී ඔවුන්ගේ දියුණුවට සහ සුභ සාධනය සඳහා උපරිම අවස්ථා ලබා දීම.
 • සිය රටට ඇතුල් වූ පසුද සහයෝගය ලබා දීම.
 • සිය කැමැත්තෙන් ආපසු යෑමට ප්‍රතිලාභියාට තොරතුරු හා උපදෙස් ලබා දීම.
 • අයදුම් කරුවන්ට මානසික අංශයෙන්ද උදව් ලබා දීම.
 • නීත්‍යානුකූල ආධාර ලබා දීම.
 • අවශ්‍ය ලියකියවිලි සූදානම් කර දීම.( උදා: සංචාරක ලියවිලි, ගුවන් ගමන් ටිකට්)
 • වඩාත් යෝග්‍ය සහ ඉක්මන් ක්‍රියාවලියක් සඳහා රාජ්‍ය සේවාවන් සහ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම.
 • ආර්ථික ආධාර (උදා: ගුවන් ටිකට්)
 • ආපසු යාමට අදාළ ගමන් සැලසුම සහ බඩු බාහිර පිළිබඳව සහයෝගය ලබා දීම.
 • අධ්‍යාපනික සහෝයෝගිත සම්මන්ත්‍රණ (උදා: පරිඝනක, ව්‍යාපාරික)
 • සිය මව් රටට යැමේදී ගුවන්තොටුපල තුලදී සහයෝගය ලබා දීම.
 • සිය රට තුල ප්‍රතිසංකලනයවීමේදී අදාළ සේවාවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම.